VEDTÆGTER FOR TGF

Vedtægter for TGF

 1. Foreningens navn er Thyregod Gymnastikforening og er hjemmehørende i Thyregod i Vejle kommune.
 2. Foreningens formål er, gennem gymnastik og anden kulturel virksomhed at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 3. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 4. Den ordinære generalforsamling afholdes senest 30. april.
 5. Hovedbestyrelsen består af medlemmer af de eksisterende afdelinger.
 6. Ved minimum 3 afdelinger oprettes en decideret hovedafdeling, bestående af formanden fra de implicerede udvalg, samt 2 personer valgt på generalforsamlingen.
 7. Afdelingerne og evt. hovedbestyrelse konstituerer sig selv, med minimum formand, kasser og sekretær.
 8. På generalforsamlingen vælges mindst én suppleant.
 9. Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage før – i lokalavisen, vinterprogram eller ved opslag i hallen og på skolen, Facebook og hjemmeside.
 10. Dagsorden skal omfatte:
  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Afdelingernes beretning.
  4. Aflæggelse af regnskab og evt. budget.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til hovedbestyrelse inkl. suppleant.
  7. Valg af revisorer.
  8. Eventuelt.
   (Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)
 11. Ethvert bestyrelsesmedlem er valgt for en 2-årig periode. Suppleanter vælges hvert år for en 1-årig periode. Bestyrelsesmedlemmer på valg, skal have mulighed for at tilbyde at være medlem i bestyrelsen for en 1-årig periode.
 12. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden, eller halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt. Beslutninger afgøres ved stemmeflertal.
  For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
  Ved bestyrelses- og afdelingsmøder føres protokol ud fra dagsorden.
 13. Afdelingerne afholder selvstændigt valgmøde, før den ordinære generalforsamling.
  Hertil vælges mindst 3 personer og 1 suppleant.
 14. Dagsorden for valgmøderne:
  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab og evt. budget.
  4. Valg til afdelingen samt suppleant.
  5. Eventuelt.
 15. Ethvert medlem der er fyldt 14 år har mulighed for at modtage valg.
 16. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 2/3 af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller det bliver begæret af ½ af medlemmerne.
  Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles 14 dage før afholdelsen.
 17. Som passivt medlem optages enhver, som ønsker at støtte foreningen. Passive medlemmer har ingen stemmeret.
 18. Hvis et forældrepar ikke er medlem af foreningen, kan de få stemmeret hvis de har et eller flere børn under 14 år, som er medlemmer.
  Hver person kan kun have en stemme.
 19. Hovedbestyrelsen er berettiget til at udelukke et medlem, såfremt det skønnes at være hensigtsmæssigt. En eksklusion kan kun finde sted efter en advarsel fra afdelingen.
 20. Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.
  Regnskabet føres af bestyrelsen på en måde, så det opfylder kravene til foreningsregnskab. Foreningens midler indestår på en bankkonto.
 21. Foreningens regnskab underskrives af den samlede bestyrelse. Daglige økonomiske anliggender varetages af formand og/eller kasser.
 22. På generalforsamlingen vælges hvert år 2 revisorer.
 23. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen og offentliggøres ved i hallen og skolen eller annonceres senest 14 dage før generalforsamlingen i lokalavisen.
  Ændringer vedtages med 2/3 stemmeflertal på generalforsamlingen, eller almindeligt stemmeflertal på ekstraordinær generalforsamling.
 24. Opløsning af foreningen skal ske på en generalforsamling, her kræves enighed af 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer, eller halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling.
  Ved en eventuel opløsning af foreningen skal foreningens eventuelle overskud tilfalde en eller flere foreninger, hvis formål er at fremme gymnastik og idræt i Thyregod.